Podmínky užití internetových stránek

Vítejte na stránkách Em-Tech Servis s.r.o. Internetové stránky na doméně emtechservis.cz (dále jen „internetové stránky“) provozuje Em-Tech Servis s.r.o., Janáčkova 132, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „provozovatel“). Veškeré odkazy na „naše“, „nás“ anebo „my“ jsou odkazy na Em-Tech Servis s.r.o.

Veškerý obsah zveřejněný na internetových stránkách je chráněn autorským právem provozovatele. Provozovatel je rovněž v souladu s autorským právem pořizovatel databází zveřejněných na těchto internetových stránkách. Všechna práva vyhrazena.

Vstupem na internetové stránky souhlasíte s těmito podmínkami užití internetových stránek a zásadami ochrany soukromí a používání souborů „cookies“ (dále jen „podmínky“). Předtím, než začnete internetové stránky používat, si prosím přečtěte tyto podmínky.

 

1. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, opusťte prosím neprodleně tyto internetové stránky!

2. Zakázané užití

Souhlasíte s tím, že nebudete používat tyto internetové stránky, zejména pak jakékoli materiály či služby, které můžete získat jejich užitím, způsobem, který porušuje jakýkoli místní, státní, národní, cizí nebo mezinárodní zákon, nařízení, směrnici, právní normu, mezinárodní smlouvu nebo jiný právní předpis.

3. Zřeknutí se obsahu

Internetové stránky se poskytují „tak, jak jsou“. Užívání internetových stránek (včetně stahování materiálů nebo odkazů na jiné internetové stránky) a používání nebo spoléhání se na obsah zveřejněný na emtechservis.cz je na Vaše vlastní riziko. V rozsahu přípustném platným právním řádem tímto výslovně vylučujeme jakákoli prohlášení, podmínky nebo záruky ohledně prodejnosti, uspokojivé kvality, způsobilosti k danému účelu nebo rozumné pečlivosti a zručnosti, které by jinak mohly být zahrnuty nebo začleněny do těchto podmínek, ať už na základě zákona nebo jinak.
Kromě případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, nečiníme žádná prohlášení ani neručíme za:

  • přesnost nebo úplnost materiálu zveřejněného na emtechservis.cz;
  • dostupnost těchto internetových stránek nebo jejich provozování bez poruch nebo přerušení;
  • kompatibilitu internetových stránek s Vaším počítačovým systémem a softwarem;
    to, že internetové stránky nejsou infikovány virem.

 

4. Vyloučení a omezení naší odpovědnosti

V rozsahu přípustném platným právním řádem neneseme odpovědnost za žádnou škodu, zejména pak, nikoliv však výlučně, za žádnou přímou nebo nepřímou škodu, ztrátu, náklady nebo výdaje žádného druhu (včetně nákladů na právní zastoupení, náklady na znalce nebo jiné náklady), které mohou vzniknout, ať přímo nebo nepřímo, v souvislosti s přístupem k emtechservis.cz nebo s jejich užitím nebo v souvislosti s jejich obsahem nebo údaji na nich zveřejněnými.
Neneseme odpovědnost za nesprávné nebo nepřesné informace, ať už byly vytvořeny uživateli internetových stránek, námi nebo způsobeny technickým vybavením či softwarovou aplikací spojenou s internetovými stránkami nebo lidskou chybou, k níž může dojít při zpracování dat vkládaných na internetové stránky. Neodpovídáme za žádnou ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli, a která mohla být způsobena Vaším používáním nebo pokusem o použití internetových stránek nebo jakéhokoliv obsahu na nich zveřejněného.

5. Duševní vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví k obsahu internetových stránek (zejména pak ve vztahu k ochranným známkám, obrázkům a logům) buď vlastníme, či uvádíme zdroj anebo používáme na základě licence a jsou nám vyhrazena. Nezískáváte žádná práva k obsahu internetových stránek kromě omezeného práva je užívat v souladu s podmínkami.

6. Používání internetových stránek

Můžete používat internetové stránky v souladu s podmínkami a můžete je tisknout nebo z nich stahovat informace pro Vaše osobní, nekomerční užití.

Nejste oprávněni:

  • propojovat internetové stránky jakýmkoliv způsobem s žádnou jinou internetovou stránkou ani vybírat do rámečku žádnou jejich část bez našeho předchozího souhlasu;
  • neoprávněně vniknout do internetových stránek, používat internetové stránky k šíření počítačových virů nebo je používat k protiprávním účelům;
  • ani zkreslovat či upravovat obsah, který kopírujete z internetových stránek,
  • ani používat tento obsah bez zveřejnění informace o autorském právu či jiných majetkových právech, která používáme v souvislosti s tímto obsahem, a to stejným způsobem a formou, jak se používají na internetových stránkách.

V případě porušení podmínek Vám můžeme dočasně přerušit nebo zablokovat přístup k emtechservis.cz a současně odpovídáte za veškerou škodu, která nám v této souvislosti vznikne.

7. Hyperlinky-odkazy

Odkazy na jiné internetové stránky jsou poskytnuty pro Vaši potřebu. Nepodporujeme ani neschvalujeme takto odkazované internetové stránky ani jejich provozovatele, ani je průběžně nemonitorujeme. Jejich používání, prohlížení a stahování je tak na Vaše vlastní riziko a neneseme za něj žádnou odpovědnost.

8.Změny

Můžeme doplňovat, upravovat aktualizovat nebo ukončit provozování internetových stránek nebo jakéhokoli obsahu, který je na nich zveřejněn, bez předchozího upozornění. Současně můžeme průběžně měnit tyto podmínky. Důrazně Vám proto doporučujeme se s obsahem podmínek pravidelně seznamovat a nesouhlasíte-li s jejich aktuálním zněním, okamžitě prosím internetové stránky opusťte.

9 Rozhodné právo a výklad

Stane-li se některé z ustanovení podmínek neplatným, nezákonným nebo jinak nevymahatelným, případně bude-li zrušeno, neovlivní to platnost, zákonnost a vymahatelnost jejich zbylých ustanovení.Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. Jakékoliv spory z podmínek vyplývající či se jich týkající bude řešit věcně a místně příslušný soud v České republice.

Dne 4. 4. 2023, Em-Tech Servis s.r.o.